Новини / Съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев, обработва лични данни на децата посещаващи ДГ, техните родители, работници, служители, които са предоставени на законово основание.

Обработват се обикновени лични данни – три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта, данни за месторождение и  настойничество.

Целите на обработване са по повод образование, трудови и осигурителни правоотношения.

Личните данни се обработват законно, прозрачно и добросъвестно.

Лични данни се предоставят само на НАП, НОИ, РУО и МОН. Не се предават в други държави.

Данните се съхраняват в срокове съобразно законодателството на Република България.

Субектите на лични данни имат  право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните, да подават жалба до КЗЛД или до съда.

Ако тези данни не бъдат предоставени, няма да възникнат съответните права.

ДГ „Снежанка“ има назначено длъжностно лице по защита на личните данни със следните координати за връзка:

Георги Канатов
Служебен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Полковник Дрангов” № 8.
E-mail: g_kanatov@abv.bg   0892271851